کوره یک تنی زغال کبابی
1395/11/29 | 18:50 | 932

کوره یک تنی زغال کبابی

کوره زغال یک تنی قابلیت تولید زغال کبابی با کیفیت مناسب دارا میباشد

کوره زغالزغال کبابیزغال

کوره یک تنی زغال کبابی

کوره صنعتی تولید زغال ماشین سازی مومنی با کمترین هزینه انرژی قابلیت و

تولید زغال کبابی با کیفیت را دارد این کوره با توجه به نوع عایق بندی و نوع مشعلی که دارد وبا توجه به تابلو برق مناسب قابلیت تولید زغال کبابی با بهترین کیفیت و کمترین مصرف گا ز یا گازویل دارا میباشد