حمایت محیط زیست از کوره های صنعتی
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | 02:32 | 794

حمایت محیط زیست از کوره های صنعتی

حمایت محیط زیست از کوره های صنعتی

حمایتمحیط زیستکوره های صنعتی

حمایت محیط زیست از کوره های صنعتی

 مورخ 94/2/10 حضور مدیر کل منابع طبیعی استان قم و حضور استانداری و محیط زیست استان قم به همراه چندین نفر از کار کنان استانداری اردبیل در کارخانه تیوا ماشین اریا که موضوع بحث تجلیل و تشکر از این شرکت که دستگاهای تولید ذغال خاک اره و ضایعات کشاورزی را به ذغال تبدیل میکند و کوره های صنعتی ساخته شده در ای شرکت فیلتر دار بوده و الایندگی زیست محیطی را ندارند . در صورتی که مدیر کل منابع طبیعی استان قم استفاده از کوره های صنعتی را جایگزین کوره های سنتی دانسته است