کوره سازان-گالری تصاویر گالری تصاویر کوره سازان - پروژه اصفهان - اسفند ۱۳۹۵

نام گالری: گالری تصاویر کوره سازان - پروژه اصفهان - اسفند ۱۳۹۵

شرح گالری:

پروژه پیاده سازی کارگاه کوره های زغال صنعتی در اصفهان اسفند ماه ۱۳۹۵