وینچ جرثتقیل سقفی

عنوان خدمت: وینچ جرثتقیل سقفی

واحد قیمت:

-

قیمت:

-
وینچ جرثتقیل سقفی

شرح پروژه:

ما وینچ از ۳۰ تن تا ۲۰۰ تن را با بهترین کیفیت، بیشترین دوام برای بلند کردن انواع محصولات از قبیل سنگ و غیره با مناسب ترین قیمت می سازیم.